150 zł dla nowego i starego Klienta od PKO BP

Dziś tema­tyka nieco luź­niej­sza niż zwy­kle, w zasa­dzie odbie­ga­jąca od kwe­stii kre­dy­to­wych, acz­kol­wiek ści­śle powią­zana z ban­kami. To kwe­stia cie­ka­wych PROMOCJI, na któ­rych można zaro­bić. Ci któ­rzy macie ze mną kon­takt, Klienci, zna­jomi, cza­sem z nich korzy­sta­cie, lecz ponie­waż nie jest to tema­tyka na któ­rej szcze­gól­nie się sku­piam, cza­sem oraz mi umyka. Pomy­śla­łem, iż może warto to zmie­nić. Dodam, że żaden pula nie spon­so­ruje ich na moim blogu, po pro­stu zamiesz­czam tu coś co wydaje mi się po pro­stu dobrze opła­calne oraz bez ryzyka. Boga­czem prędzej dzięki temu nie zosta­niesz, ale skoro tyle mają, że oddać posta­no­wili, dla­czego by nie wziąć, przecież oraz na chod­niku po bank­not czło­wiek się chęt­nie schyli:) Dziś o pro­mo­cji w PKO BP oraz 150 zł w sumie dla nowego oraz sta­rego Klienta.

Jeśli jesteś nowym klien­tem, nie masz konta w PKO BP oraz nie skła­da­łeś wnio­sku o jego otwar­cie wskutek ostat­nie 3 lata? Możesz je teraz zało­żyć oraz ode­brać za to 100 zł pre­mii i wręczyć zaro­bić dodat­kowe 50 zł swo­jemu zna­jo­memu, który rachunek w PKO BP już ma oraz jed­no­cze­śnie zare­je­stro­wany jest w pro­gra­mie pole­ceń PKO BP. Jeśli tego jesz­cze nie zro­bił, zare­je­stro­wać może się pod lin­kiem poni­żej, z pra­wej strony pod nagłów­keim “Chcesz pole­cać konta PKO Banku Pol­skiego?”. Potrwa to 2 minuty:

https://mam.pkobp.pl/otworz-konto-z-polecenia/

Kod pole­ca­jący bedzie dla Cie­bie jako nowego klienta nie­zbędny. Jeśli nie masz zna­jo­mego w PKO BP, który chce 50 zł za free, udo­stęp­nię Ci swój jeśli o taki popro­sisz pisząc ku mnie maila na biuro@kredytzaufania.pl

Co musisz zro­bić by dostać swoje 100 zł?

Załóż jedno z 4 kont w PKO BP. Do wyboru masz PKO Konto za Zero, PKO Konto dla Mło­dych, PKO Konto za Zero dla Rodziny 500+, PKO Konto bez Gra­nic. Konta zakła­dasz z pod wcze­śniej poda­nego już linka czyli:

https://mam.pkobp.pl/otworz-konto-z-polecenia/

Naj­le­piej chyba zało­żyć “KONTO ZA ZERO”. Jest dar­mowe jeśli sume­ryczne trans­ak­cje kartą debe­tową w ciągu mie­siąca będą na min. 300 zł. W innym przy­padku zapła­ci­cie za kartę 6,90 zł za mie­siąc. Dla osób z prze­działu wie­ko­wego 18–26 lat wygod­niej­sze może być jed­nak “KONTO DLA MŁODYCH”, rów­niez dar­mowe, a karta będzie dar­mowa po wyko­na­niu 5 dowol­nych trans­ak­cji w miesiącu.

Przy zakła­da­niu konta musisz wypeł­nić pro­sty for­mu­larz z danymi oso­bo­wymi (tu wszystko jest jasne), w rubryce “Karta do rachunku” wybie­rasz “TAK”, a w “Kod pole­ce­nia” wpi­su­jesz kod o któ­rym wspo­mi­na­łem już powy­żej, wyra­żasz zgodę na otrzy­my­wa­nie od banku mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych oraz akcep­tu­jesz regu­la­min pro­mo­cji. rachunek masz już zało­żone. Do 1.05.2017 roku akty­wuj konto, do tego czasu trwa promocja.

Warunki pro­mo­cji:

Musisz wyko­nać w ciągu 30 dni od dnia otwar­cia rachunku, co naj­mniej jedną trans­ak­cję bez­go­tów­ko­wąo łącz­nej war­to­ści mini­mum 200 zł przy uży­ciu karty debe­to­wej, w jakimś skle­pie sta­cjo­nar­nym (nie w imternecie) Musisz wyko­nać w ciągu 30 dni od dnia otwar­cia rachunku mini­mum 1 trans­ak­cję z apli­ka­cji IKO z wyko­rzy­sta­niem kodu albo czeku BLIK, na kwotę łączną mini­mum 10 zł 

Po speł­nie­niu warun­ków, bank prze­syła 100 oraz 50 zł na Twoje Konto oraz konto osoby pole­ca­ją­cej. Sta­nie się to mak­sy­mal­nie 75 dni po zakoń­cze­niu edy­cji pro­gramu, która pro­wa­dzona jest od dnia 01.02.2017 r. do dnia 01.05.2017 r. w trzech, nastę­pu­ją­cych po sobie 30 – dnio­wych etapach:

etap 01.02. – 02.03.2017 r. etap 03.03. – 01.04.2017 r. etap 02.04. – 01.05.2017 r.

To wszystko. Jeżeli dosta­łeś już swoją kasę, możesz zamknąć konto oraz ska­so­wać kartę bez konsekwencji.

Pełny regu­la­min opi­sa­nej pro­mo­cji znaj­dziesz TUTAJ.

Jeśli masz jakieś pyta­nie, pozo­staw je wewnątrz komentarzu.

Odpo­wie­dzial­ność wszelką w kwe­stii reali­za­cji pro­mo­cji oczy­wi­ście ponosi bank:)

Pozdro­wie­nia

 

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *