Bazy KRD, MIG, BIG – czyli nie tylko BIK

Kilka razy ostat­nio, dosyć sze­roko, poru­sza­łem kwe­stię BIK. Zasta­na­wia­łeś się czy to wszystko co może Ci prze­szko­dzić w dostę­pie do kre­dytu, pożyczki? Nie to nie wszystko. Poza biu­rem infor­ma­cji kre­dy­to­wej jest jesz­cze kilka insty­tu­cji mogą prze­cho­wy­wać dane ach Waszych zobo­wią­za­niach. Są to bazy KRD, MIG, BIG.

KRD (Kra­jowy Rejestr Dłu­gów) – insty­tu­cja zbie­ra­jąca oraz udo­stęp­nia­jąca na żąda­nie infor­ma­cje o zadłu­że­niach, nie­ter­mi­no­wych zobo­wią­za­niach nie­kre­dy­to­wych. Jeśli sąd wyda nakaz spłaty Two­jego zadłu­że­nia oraz się­gnie ono sytu­acji win­dy­ka­cji komor­ni­czej, wpis jego może się poja­wić wła­śnie tutaj, Ty natomiast prze­sta­jesz być ano­ni­mowy. Zna­leźć w reje­strze może Cię dosłow­nie każdy. W spi­sie tym mogą znaj­do­wać dokazywać Twoje nie­spła­cone długi wszel­kiego rodzaju, man­daty, nie zapła­cone rachunki, pożyczki od osób fizycz­nych, wszyst­kie zobo­wią­za­nia zwią­zane z zawar­tymi przez Cie­bie umo­wami cywilno-prawnymi ale także kre­dyty, któ­rych umowy zostały wypo­wie­dziane przez bank z powodu braku spłaty. Reasu­mu­jąc, każdy poszko­do­wany przez Cie­bie pod­miot albo osoba ma prawo wpi­sać Cię ku KRD z zastrze­że­niem mini­mal­nego zadłu­że­nia w wyso­ko­ści 200 zł (w przy­padku osoby fizycz­nej) albo 500 zł (w przy­padku przed­się­biorcy). Jed­no­cze­śnie muszą być speł­nione warunki:

60 dni od ter­minu spłaty zobowiązania 30 dni od momentu poin­for­mo­wa­nia dłuż­nika o zamia­rze doko­na­nia wpisu przez wierzyciela.

Jeśli dług spła­cisz, wpi­su­jący ma obo­wią­zek usu­nię­cia danych wewnątrz ciągu 14 dni, a KRD 7 dni. Wszel­kie dane możesz zwe­ry­fi­ko­wać zakła­da­jąc konto na stro­nie www.krd.pl

BIG Info­Mo­ni­tor (Biuro Infor­ma­cji Gospo­dar­czej) – insty­tu­cja zbie­ra­jąca dane o zobo­wią­za­niach kre­dy­to­wych oraz nie­kre­dy­to­wych przed­się­biorstw oraz osób fizycz­nych. Jako jedyny z BIG-ów dzia­ła­ją­cych w Pol­sce umoż­li­wia także dostęp do baz Biura Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej i Związku Ban­ków Pol­skich. Sta­nowi plat­formę wymiany infor­ma­cji pomię­dzy sek­to­rem ban­ko­wym oraz pozo­sta­łymi sek­to­rami gospo­darki. Gro­ma­dzi oraz dostar­cza infor­ma­cje gospo­dar­cze i udo­stęp­nia dane z sek­tora ban­ko­wego o wywią­zy­wa­niu dokazywać z zobo­wią­zań finansowych

MIG BR (Mię­dzy­ban­kowa Infor­ma­cja Gospo­dar­cza – Ban­kowy Rejestr) – jest to insty­tu­cja ści­śle powią­zana ze Związ­kiem Ban­ków Pol­skich zbie­ra­jąca dane zobo­wią­zań nie­kre­dy­to­wych wobec ban­ków. Zbiera infor­ma­cje ach pro­duk­tach oraz usłu­gach ban­ko­wych — np. kar­tach kre­dy­to­wych, debe­tach, a nawet kon­tach oso­bi­stych gdzie war­tość prze­kra­cza dla os. fizycz­nej 200 zł. Jaki­kol­wiek wpis wewnątrz bazie MIG-BR powo­duje natych­mia­stowe odrzu­ce­nie wnio­sku kre­dy­to­wego. póki infor­ma­cja wid­nieje w tej bazie, kre­dytu nie dosta­niemy. Ban­kowy Rejestr jest tak jakby “czarną listą”. dużo ban­ków przy wery­fi­ka­cji klienta w bazach, przed wery­fi­ka­cją BIK z auto­matu spraw­dza MIG-BR oraz jeżeli jest tam infor­ma­cja o kre­dy­to­biorcy, to nawet nie robi zapy­ta­nia w BIKu. Jest to pierw­sza baza spraw­dzana przez bank oraz aktu­ali­zo­wana codzien­nie. Dane prze­cho­wy­wane są przez 10 lat. Po 2–3 latach po spła­cie samo­ist­nie zostają wykre­ślone. Jeśli zobo­wią­za­nie zostało spła­cone, choćby w wyniku egze­ku­cji komor­ni­czej, to wów­czas można ubie­gać się o usu­nię­cie wpisu z BR.

Wiem, brzmi strasz­nie ale spo­koj­nie. Jeśli masz wąt­pli­wo­ści co do faktu czy nie ma tam po Tobie śladu, po pro­stu to sprawdź, na pewno Ci to nie zaszkodzi.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *