Bloga czas zacząć

Wielu z Was, moich klien­tów, dzisiaj czę­sto już moich zna­jo­mych, tych któ­rzy korzy­stali z mojej pomocy, nama­wiało mnie na tego bloga, bloga zwią­za­nego z tym, czym od wielu lat dokazywać zaj­muję oraz w czym jak sami twier­dzi­cie jestem dosyć uży­teczny:) Zasta­na­wia­łem się długo czy taki blog ma sens, wszak infor­ma­cji z tym zwią­za­nych wewnątrz inter­ne­cie są prze­ogromne ilo­ści oraz ciężko potrak­to­wać treść sze­rzej niż się da.

W tej branży mamy jed­nak różne doświad­cze­nia oraz różne poglądy, nasze dorad­cze spoj­rze­nia oraz podej­ście do tych samych kwe­stii, prio­ry­tety bywają nieco odmienne. Ci, któ­rzy mnie znają wie­dzą, że nie jestem wcale miło­śni­kiem kre­dy­tów, iż nie robię tego tyle dla kasy, co odna­la­złem w tym pewną wol­ność, że mam pewne zasady, że mimo iż pra­cuję tro­chę w “służ­bie dia­błu”, wybra­łem swoją drogę oraz sta­ram się kro­czyć ścieżką po któ­rej nie trzeba się wsty­dzić przed samym sobą. “Co dajesz, to otrzy­masz”, to powie­dze­nie stale wyda­wało mi się mieć sens oraz jego sta­ram się trzymać.

Z natury oraz z racji fachu, co wielu z Was miało oka­zję spraw­dzić, jestem dosyć wyga­dany. Gdy cza­sem mówi­cie po spo­tka­niu “od tego nawału infor­ma­cji boli mnie głowa”, patrzę na Was oraz widzę sie­bie gdy zaczy­na­łem zaj­mo­wać się tym co teraz robię. Spo­koj­nie koło mnie ten czas już bez­pow­rot­nie minął, mam nadzieję, że dzięki mnie, minie wkrótce oraz u Was;)

Nie jestem dosko­nały oraz nie­omylny, obie­cuję jed­nak, że będę się sta­rał by kwe­stie poru­szane tu były rze­telne, napi­sane języ­kiem moż­li­wie przy­stęp­nym, da Was, dla ludzi oraz tak byście nie mieli wra­że­nia, że jestem robo­tem;) Tak więc dla Was, dla tych któ­rzy potrze­bują pomocy by bez stresu samot­nie kro­czyć tą ciemną doliną oraz zła się ani lękać, jak oraz dla tych, któ­rzy wybrali opcję pro­wa­dze­nia ich za rękę, niniej­szym roz­po­czy­nam ten blog.

Z pozdro­wie­niami

Krzysz­tof Kaczorek

cropped-LOGO-na-stron.png

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *