Czy doradca kredytowy pracuje za darmo?

Osoba poszu­ku­jąca kre­dytu czę­sto dziwi dokazywać jak to moż­liwe, że nie płaci w ogóle za moje usługi, w czym tkwi sens takiej pracy, pracy za darmo. Jak to moż­liwe, iż przy dosyć zło­żo­nej ope­ra­cji jaką jest pro­ces ubie­ga­nia się o kre­dyt hipo­teczny, anga­żu­ją­cej sporo mojego czasu, moż­li­wym jest sytu­acja gdzie wilk jest syty oraz owca cała?

Oczy­wi­ście żaden doradca kre­dy­towy ani pra­cuje za darmo, ja też nie, w końcu wszy­scy z cze­goś musimy żyć oraz wszy­scy pono­simy jakieś koszty. Stan­dar­dowo każdy doradca kre­dy­towy czy to nie­za­leżny jak ja, czy kor­po­ra­cyjny wyko­nuje swoje usługi dla klienta bez­płat­nie. jeśli tra­fi­li­ście kie­dyś na innego, los doświad­czył Was okrutnie.

Kto czyli płaci? Płaci bank. W takiej sytu­acji nasu­nąć prawdopodobnie się kolejne pyta­nie. Czy bank w takiej sytu­acji nie prze­rzuca tej opłaty na klienta? Nie, aha się nie dzieje. Dla­czego? Czy to się ban­kowi w ogóle opłaca skoro oferta u pośred­nika kre­dy­to­wego jest dokład­nie taka jak w banku? Opłaca dokazywać oraz to bardzo.

Wyobraźmy sobie taką sytu­ację. Bank by dotrzeć do klienta zwy­kle otwiera oddziały w więk­szych dużych mia­stach gdyż tam ma realną moż­li­wość dotar­cia do ogrom­nej ilo­ści klien­tów ze swo­imi pro­duk­tami, nie tylko kre­dy­to­wymi ale rów­nież innymi jakie ofe­ruje, konta, lokaty, inwe­sty­cje etc.. Otwar­cie takiego oddziału, zakup albo wyna­ję­cie lokalu, urzą­dze­nie go, zatrud­nie­nie pra­cow­ni­ków to bar­dzo duże koszta, nie­opła­calne w mniej­szych mia­stach, taki biz­nes zwy­czaj­nie  się nie kal­ku­luje. jeśli do każ­dego klienta, nawet w naj­mniej­szej mie­ści­nie wolno dotrzeć prze­rzu­ca­jąc wszel­kie koszta na pośred­nika kre­dy­to­wego, dla­czego tego nie robić? W zamian za uru­cho­miony pro­dukt bank zapłaci, ale dopiero za efekt gdyż pośred­nik dostaje swoją pro­wi­zję dopiero po uru­cho­mie­niu kre­dytu wskutek klienta. Jeśli do tego dodać, że jest to śmieszny uła­mek pro­centa z tego co tak doprawdy bank na kre­dy­cie zarobi, biz­nes jest to dla banku wyśmienity.

Tak też wygląda ten rynek, pośred­nik żyje z banku, a bank z pośred­nika oraz nie odbywa się to kosz­tem klienta. Oczy­wi­ście sytu­acja taka też może mieć miej­sce ponieważ jak w każ­dej branży sprze­da­żo­wej, a biz­nes ban­kowy taką jest, można klien­towi sprze­da­wać dodat­kowe pro­dukty, dla­tego w takiej sytu­acji warto korzy­stać z doświad­czo­nych oraz zaufa­nych osób. Dzięki takim oso­bom może­cie tylko zyskać, taka osoba pomoże uchro­nić Was przed dodat­ko­wymi kosz­tami i pro­ble­mami jakie może­cie napo­tkać w całym pro­ce­sie zarówno zakupu nie­ru­cho­mo­ści jak oraz oczy­wi­ście ubie­ga­nia dokazywać o kredyt.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *