Jak pobrać raport BIK za darmo — krok po kroku

Ponie­waż cza­sem mie­wa­cie kło­poty z pobra­niem bez­płat­nie raportu BIK, posta­no­wi­łem Wam zro­bić krótki instruk­tarz jak to się robi w kilku pro­stych krokach.

Krok 1.

Przy­go­tuj­cie:

swój numer PESEL, skan albo zdję­cie dowodu osobistego, numer rachunku, z któ­rego wyko­na­cie prze­lew iden­ty­fi­ka­cyjny na kwotę 1 zł (nie może to być rachunek fir­mowe ani wspólne)  

Krok 2.

Wcho­dzi­cie tutaj oraz kli­ka­cie poma­rań­czowy guzik “pobierz bezpłatnie”:

1  

Krok 3.

Wpi­su­je­cie swój adres e-mail oraz kod z obrazka. Akcep­tu­je­cie regu­la­min oraz prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, wię­cej nie trzeba, chyba, że chce­cie aby pocztę zaśmie­cały Wam infor­ma­cje handlowe.

2 - BIK

i kli­ka­cie poma­rań­czowy guzik “zare­je­struj się”. Dosta­nie­cie infor­ma­cję, że wysłany został do Was e-mail.

3  

Krok 4.

W wia­do­mo­ści email, którą dosta­łeś z BIK, kli­kasz “Akty­wuj konto”. Usta­lasz swoje hasło do kota BIK oraz je zatwierdzasz

  5    

Krok 5.

Na kolej­nej stro­nie nie macie innego wyboru oraz kli­ka­cie przy­cisk “kontynuuj”:

6  

Krok 6.

To moment kiedy musi­cie wybrać rodzaj konta. Jeśli zależy Wam na dar­mo­wym rapor­cie BIK, wybie­ra­cie “Konto Próbne” oraz kli­ka­cie “zamów”

  7  

Krok 7.

W tej czę­ści musimy wybrać metodę potwier­dze­nia toż­sa­mo­ści. My wybie­ramy metodę “skan albo zdję­cie dowodu oso­bi­stego” oraz kli­kamy “wybierz”:

8  

Krok 8.

Wypeł­nia­cie wszyst­kie dane zgod­nie z dowo­dem osobistym.

9 - BIK  

wpi­su­je­cie kod z obrazka oraz kli­ka­cie “dalej”:

10  

Krok 9.

Wypeł­nia­cie kolejną tabelę z nume­rem dowodu oso­bi­stego, pese­lem oraz nume­rem telefonu

11 - BIK  

i kli­ka­cie “dalej”.

10  

Krok 10.

Załą­cza­cie pierw­szą oraz drugą stronę doku­mentu toż­sa­mo­ści (skan albo zdję­cie) i wpi­su­je­cie liczba konta z któ­rego będzie­cie robić prze­lew w wyso­ko­ści 1 zł. Musisz być wła­ści­cie­lem tego konta, ani może to być konto wspólne ani konto fir­mowe gdyż będą spraw­dzane dane nadawcy przelewu.

12 - BIK  

i kli­ka­cie “dalej”

10  

Krok 11.

Na następ­nej stro­nie pokażą się wszyst­kie wpro­wa­dzone dane oraz kli­kamy guzik “wyślij”

13 - BIK  

Krok 12.

Teraz musimy wyko­nać prze­lew, kli­kamy “prze­lew identyfikacyjny”.

14 - BIK  

Krok 13.

Wybie­ramy swój bank, prze­le­wamy 1 zł oraz wszystko zostało zro­bione. Cze­kamy aż nasz prze­lew zosta­nie potwier­dzony oraz jak tylko dokazywać to sta­nie od tej pory mamy dostęp ku naszego raportu.

Sta­tus naszego konta, wcze­śniej się logu­jąc, możemy kon­tro­lo­wać tutaj.

Krok 14.

Jeśli Wasz prze­lew został zwe­ry­fi­ko­wany to może­cie już bez­płat­nie wyge­ne­ro­wać swój Raport Kre­dy­towy Plus. Robi­cie to wcho­dząc w zakładkę z lewej strony “Raport Kre­dy­towy Plus próbny” oraz tam poma­rań­czowy przy­cisk “Raport Kre­dy­towy Plus”. Raport ten jest okro­jony oraz bez­płat­nie może­cie wyge­ne­ro­wać go jeden raz.

15 - BIK

Krok 15.

Raport Kre­dy­towy Plus wewnątrz wer­sji okro­jo­nej nie poka­zuje Wam jaka jest Wasza ocena punk­towa. Jeśli pra­gnie­cie się tego dowie­dzieć, tymczasem pra­gnie­cie na pewno, zro­bi­cie to wcho­dząc w zakładkę z lewej strony “BIK Pass próbny” oraz tam poma­rań­czowy przy­cisk “Zamów BIK Pass”. Bez­płat­nie może­cie wyge­ne­ro­wać go jeden raz.

16 - BIK  

Konto próbne aktywne jest wskutek 60 dni. Po tym okre­sie zmie­nia się na konto pod­sta­wowe spod któ­rego wyge­ne­ro­wać nie może­cie dar­mo­wych rapor­tów, nie zwle­kaj­cie więc z tym 2 miesiące:)

Raport Kre­dy­towy Plus oraz BIK Pass może­cie pobrać w wer­sji PDF oraz zapi­sać na kom­pu­te­rze. W takiej for­mie może­cie go wydru­ko­wać albo prze­ka­zać do ana­lizy swo­jemu doradcy, nie­za­leż­nie od tego czy Wasze konto próbne będzie aktywne czy też nie.

     

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *