Niezależny doradca kredytowy, bankowy czy znana marka pośrednictwa kredytowego?

Sprawa zakupu nie­ru­cho­mo­ści na kre­dyt to bar­dzo zło­żony pro­ces. Jedni decy­dują się przejść wskutek niego wła­snymi siłami, inni wybie­rają drogę korzy­sta­nia z pomocy dorad­ców. Jeden oraz drugi wybór jest drogą do celu, jedna oraz druga droga to realna szansa zakoń­cze­nia sprawy suk­ce­sem. Co jed­nak gdy decy­du­jesz się na pomoc doradcy? Kogo do wyboru masz? Jakie dyle­maty mogą Cię dopaść w związku z bogac­twem wyboru?

Gdy kupujsz miesz­ka­nie na kre­dyt możesz sko­rzy­stać z sze­regu osób, które pomogą Ci zarówno w kwe­stii wyboru nie­ru­cho­mo­ści, jak kre­dytu. W przy­padku wyboru nie­ru­cho­mo­ści pomóc Ci może pośred­nik nie­ru­cho­mo­ści, któ­rego temat nieco poru­szy­łem TUTAJ. Co natomiast wybrać z sze­regu moż­li­wo­ści jakie udo­stęp­nia rynek? Jakie masz moż­li­wo­ści wyboru?

Doradca z banku Doradca kor­po­ra­cyjny w dużej fir­mie ze zna­nym logo Doradca nie­za­leżny

To trzy grupy ludzi, czę­sto o innych prio­ry­te­tach, róż­nych moż­li­wo­ściach wyboru oraz nieco odmien­nych spo­so­bach wyko­ny­wa­nia swo­jej pracy. Jedno co łączy ich wszyst­kich to fakt, że praca każ­dego z nich jest dla Cie­bie bezpłatna.

Doradca w banku

Doradca taki nie ma lek­kiej pracy. Zakła­da­jąc, że jego bank nie ma naj­lep­szej oferty na rynku, należy jasno powie­dzieć, taki doradca jest zwy­czaj­nym sprze­dawcą ponieważ oraz nie ma w asa­dzie wyboru. Może mawiać jedy­nie tzw. języ­kiem korzy­ści czyli sku­piać Twoją uwagę na atu­tach jakimi wyróż­nia się na rynku jego bank. Nie będzie raczej mówił o złych stro­nach swo­jej oferty gdyż działa to jedy­nie na jego nie­ko­rzyść oraz zachęca do spa­ceru po innych ban­kach. Nie jest to osoba zwy­kle zorien­to­wana w rynku kre­dy­tów, a raczej sku­piona na szli­fo­wa­niu spo­so­bów sprze­daży pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez jego bank. W banku zwy­kle doradca wyna­gra­dzany jest pro­wi­zją, ma czę­sto pod­stawę wyna­gro­dze­nia + pro­wi­zję, ale bywa też tak, że zatrud­niony jest jedy­nie na eta­cie co odbija się czę­sto na samej obsłu­dze klienta. Doradca w banku ści­śle zwią­zany jest zwy­kle z kon­kret­nym oddzia­łem oraz miej­scem, raczej nie może­cie liczyć na to, że będzie Was wyrę­czał z jakich­kol­wiek spraw, które będą zwią­zane z koniecz­no­ścią jego opuszczenia.

Doradca korporacyjny

To naj­bar­dziej popu­larny doradca z wszyst­kich. Pra­cuje dla zna­nej marki, koja­rzo­nej przez niejeden nawet nie zain­te­re­so­wa­nych branżą pośred­nic­twa kre­dy­to­wego. Pra­cuje wewnątrz ład­nym oddziale, usy­tu­owa­nym zwy­kle w dobrym miej­scu dużego mia­sta. Jest ele­gancki oraz jak każdy sza­no­wany ban­ko­wiec cho­dzi pod kra­wa­tem, byłem kie­dyś jed­nym z nich:) Taki doradca ma wiele rze­czy do ogar­nię­cia: tar­gety kre­dy­towe (zwy­kle też inwe­sty­cyjne), dużo przy­pad­ko­wych klien­tów któ­rzy nie chcą wcale kre­dytu, wszel­kiego rodzaju spo­rzą­dza­nie rapor­tów xls, masę klien­tów do obdzwo­nie­nia, któ­rzy nie­ko­niecz­nie szu­kają z nim kon­taktu. Taki doradca jak oraz kor­po­ra­cyjny posiada szefa, który sie­dzi oraz głowę mu suszy, że nie ma gra­nic oraz można wię­cej oraz wię­cej bla bla bla…;) Tak sobie tro­chę żar­tuję wspo­mi­na­jąc stare czasy, ale na serio doradca kor­po­ra­cyjny to ciężki kawa­łek chleba. Doradca taki ma pełen wachlarz ofert, ma też luk­sus wybra­nia drogi doradz­twa albo sprze­daży. Prawda jed­nak jest taka, że by sen­sow­nie zaro­bić, musi sprze­da­wać albo mieć po pro­stu masę klien­tów. Bywają rów­nież doradcy kor­po­ra­cyjni pra­cu­jący dla marek powią­za­nych bez­po­śred­nio z ban­kami. Tacy doradcy mają dodat­kową pokusę do prze­zwy­cię­że­nia, gdyż robie­nie kre­dy­tów bez­po­śred­nio w tych ban­kach wiąże się czę­sto z pro­wi­zją kilka razy wyż­szą. Warto w tej sytu­acji wiedzieć te powią­za­nia oraz być czuj­nym by oferta wska­zana jako naj­lep­sza nie była tą z „jedy­nie wła­ści­wego banku”. Pośred­nik kor­po­ra­cyjny jest to więc seg­ment dość przy­pad­kowy, możesz tu tra­fić na faj­nych oraz kom­pe­tent­nych dorad­ców z krę­go­słu­pem moral­nym, jak oraz zwy­czaj­nych sprze­daw­ców dzia­ła­ją­cych jedy­nie w swoim interesie.

Doradca niezależny

To doradca, który zwy­kle zbie­rał kie­dyś szlif w kor­po­ra­cji. Jeśli już tam nie pra­cuje ozna­cza to, że praw­do­po­dob­nie doro­bil dokazywać sieci pole­ceń oraz posta­no­wił zostać panem wła­snego losu. To droga, którą wiele lat temu sam wybra­łem. Doradca taki zwy­kle nie cho­dzi pod kra­wa­tem:) aha jak oraz kor­po­ra­cyjny, ma pełen wachlarz ofert, tymczasem pro­wi­zję swoją dostaje dopiero po uru­cho­mio­nym kre­dy­cie. konsultant nie­za­leżny jest marką samą w sobie. Cza­sem prawdopodobnie być ści­śle powią­zany ze znaną marką pośred­nic­twa kre­dy­to­wego, nie używa jej jed­nak do rekla­mo­wa­nia swych usług, jest jedy­nie z nim zwią­zany umową biz­ne­sową. Jest to zwią­zane zwy­kle w związku z kwe­stiami logi­stycz­nymi jakie potrzebne są do kon­tro­lo­wa­nia wszel­kich zmian wewnątrz poszcze­gól­nych ban­kach, dzięki czemu oszczę­dza mnó­stwo czasu, lecz oraz zwy­kle wię­cej zara­bia. Doradca nie­za­leżny nie ma tar­ge­tów, jest też sam sobie sze­fem, nie musi mieć dyle­ma­tów mię­dzy doradz­twem a sprze­dażą. Na doradz­twie zara­bia uczciwe pie­nią­dze, a dzięki uprzej­mo­ści swo­ich Klien­tów, może liczyć na kolejne pole­ce­nia. Takiej oso­bie po pro­stu opłaca się być doradcą z praw­dzi­wego zda­rze­nia. Nie­za­leżny doradca nie traci czasu na rze­czy zbędne, poświęci Wam z reguły naj­wię­cej czasu, a to czę­sto prze­kłąda się na wyż­szy stan­dard obsługi. jeśli oraz w każ­dym seg­men­cie rynku, wśród typowo nie­za­leż­nych dorad­ców możesz napo­tkać czarną owcę łasą na pie­niądz, zaj­mu­jącą się typową sprzedażą.

No cóż, nie byłem bez­stronny bo oraz być nie mogłem, wszak jestem tym trze­cim z nich (ale ani tą czarną owcą:)). Mam nadzieję, że rozu­miesz dla­czego jestem w tym miej­scu, a nie w innym. Wszystko co napi­sa­łem to tylko moje indy­wi­du­alne spoj­rze­nie na ten ele­ment rynku, ale cza­sem nawet fakty nie zawsze trzy­mają się kupy. Pamię­taj więc pro­szę, że każdy zawsze zaczyna gdzieś swoją drogę. ani skre­ślaj innych dorad­ców, tylko dla­tego, że mają przy­piętą łatkę kor­po­ra­cyj­nych albo ban­ko­wych. Wielu z nich potrafi być naprawdę oso­bami god­nymi pole­ce­nia, wyko­nu­ją­cymi sumien­nie oraz uczci­wie swoją pracę. Sam kie­dyś z takiej osoby sko­rzy­sta­łem oraz byłem zadowolony.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *