Raport BIK — cz.1 — statusy zobowiązań

W ostat­nim wpi­sie poru­szy­łem kwe­stię reje­stru BIK. Dziś przy­szedł więc czas na roz­sze­rze­nie ciut tematu oraz opi­sa­nie samego raportu, który jest pod­stawą oceny kre­dy­to­biorcy przez bank. Temat ten będzie podzie­lony na dwie czę­ści bo byłoby długo oraz oba­wiam się, że mało kto doczy­tał by to do końca:)

Jeśli już zetknę­li­ście się z rapor­tem BIK pew­nie zasta­na­wia­cie się jak go czy­tać oraz co poszcze­gólne infor­ma­cje ozna­czają, zauwa­ży­li­ście, że infor­ma­cji jest tam sporo. Na samym początku macie roz­pi­sane tam wszyst­kie swoje zobo­wią­za­nia czyli te w trak­cie spłaty, te zamknięte i prze­twa­rzane w celu metod statystycznych.

Zobo­wią­za­nia w trak­cie spłaty – to aktu­alne zobo­wią­za­nia jakie posia­da­cie oraz obsłu­gu­je­cie. Są one widoczne dla banku

Zobo­wią­za­nia zamknięte – zobo­wią­za­nia jakie mie­li­ście w ostat­nich 5 latach. Są one widoczne pod warun­kiem, że wyra­zi­li­ście zgodę na ich prze­twa­rza­nie albo są zwią­zane z nimi opóź­nie­nia. Jest tak jeśli spóź­ni­li­ście się ze spłatą długu powyżej 60 dni oraz od otrzy­ma­nia monitu z banku upły­nęło dni 30.

Zobo­wią­za­nia prze­twa­rzane w celu sto­so­wa­nia metod sta­ty­stycz­nych – są to zobo­wią­za­nia, które nie mają zna­cze­nia w kon­tek­ście waszej oceny. pula tego nie widzi, widzi­cie jedy­nie Wy, a kancelaria Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej prze­twa­rza te infor­ma­cje w celach sta­ty­stycz­nych. Robi to przez 12 lat.

Zobo­wią­za­nia wewnątrz rapor­cie opa­trzone są gra­ficz­nymi ikon­kami okre­śla­ją­cymi sta­tusy płatności:

Status płatności - 0

Zale­głość 0–30 dni

Rata została spła­cona ter­mi­nowo albo opóź­nie­nie nie było dłuż­sze niż 30 dni. Zale­gło­ści do 30 dni zwy­kle nie są dla samych ban­ków pro­ble­mem, w zależ­no­ści od ich ilo­ści oraz wyso­ko­ści sum, trzeba wyja­śnić z czego wyni­kały oraz nie powinno być więk­szych pro­ble­mów, pod warun­kiem, iż przez to sam sco­ring pozo­stał na jakimś sen­sow­nym poziomie.

Status płatności - 1

Zale­głość 31–90 dni 

Rata została spła­cona albo opóź­niasz się ze spłatą zobo­wią­za­nia od 31 ku 90 dni. Z póź­nie­niami z tego zakresu jest już gorzej, nie­które banki ich nie akcep­tują oraz są to już decy­zje bar­dziej indy­wi­du­alne. Przy takich opóź­nie­niach na pewno Wasz sco­ring ucierpi nieco bardziej.

Status płatności - 2

Zale­głość 91–180 dni

Rata została spła­cona albo opóź­niasz się ze spłatą zobo­wią­za­nia od 91 ku 180 dni. Opóź­nie­nie takie są w zasa­dzie nie­ak­cep­to­wane przez bank, a Wasz sco­ring raczej nie jest w naj­lep­szym sta­nie. W takiej sytu­acji, jeśli jest to moż­liwe, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia swo­jego raportu BIK.

Status płatności - 3

Zale­głość powy­żej 180 dni

Rata została spła­cona albo opóź­niasz się ze spłatą zobo­wią­za­nia powy­żej 180. Opóź­nie­nie nie­ak­cep­to­wane przez bank, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia BIK.

Status płatności - W

Win­dy­ka­cja

W związku z Twoim albo porę­czo­nym przez Cie­bie zobo­wią­za­niem pro­wa­dzona jest win­dy­ka­cja zale­gło­ści. Sta­tus nie­ak­cep­to­wany przez bank, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia BIK.

Status płatności - E

Egze­ku­cja

W związku z Twoim albo porę­czo­nym przez Cie­bie zobo­wią­za­niem pro­wa­dzona jest egze­ku­cja zale­gło­ści. Sta­tus nie­ak­cep­to­wany przez bank, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia BIK.

Status płatności - OD

Odzy­skany

Wszyst­kie zale­głe należ­no­ści zostały odzy­skane. Sta­tus nie­ak­cep­to­wany wskutek bank, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia BIK.

Status płatności - U

Umo­rzony

Część zale­głych należ­no­ści, które nie zostały odzy­skane, została umo­rzona. Sta­tus nie­ak­cep­to­wany przez bank, potrze­bu­je­cie czysz­cze­nia BIK.

W kon­tek­ście ewen­tu­al­nego ubie­ga­nia się o kre­dyt, naj­le­piej gdy wewnątrz rapor­cie macie sta­tusy na zie­lono. Żółte też jesz­cze dają Wam jakieś pole do popisu o ile sco­ring jest na sen­sow­nym pozio­mie. Poma­rańcz oraz czer­wony to już sytu­acja bar­dzo kiep­ska w kon­tek­ście ubie­ga­nia się o kre­dyt. Ozna­cza, że chcąc ubie­gać dokazywać o kre­dyt w banku powin­ni­ście zacząć manewry z czysz­cze­niem Waszego BIKu.

Jeśli więc macie podej­rze­nia, że Wasze albo Waszego ewen­tu­al­nego współ­kre­dy­to­biorcy zobo­wią­za­nia mogły być nie­ter­mi­nowo regu­lo­wane, nie pod­pi­suj­cie nigdy umów na zakup nie­ru­cho­mo­ści z zadat­kiem, zanim nie spraw­dzi­cie raportu BIK. Jeśli okaże się, że nie historia się tam naj­le­piej, Wasz zada­tek może prze­paść na wieki.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *