Raport BIK — cz.2 — scoring

W ostat­nim wpi­sie przy­bli­ży­łem Wam tro­chę kwe­stię sta­tu­sów w rapor­cie BIK. Czas więc na szer­sze poru­sze­nie tego tematu, któ­rego nazwa się już poja­wiła, czyli scoringu.

Czym jest scoring? 

Sco­ring to ocena punk­towa ryzyka kre­dy­to­wego pole­ga­jąca na porów­na­niu Waszego pro­filu z pro­fi­lami innych klien­tów będą­cych posia­da­czami kre­dy­tów. Im bar­dziej jest czyli Wasz pro­fil podobny do pro­filu klienta spła­ca­ją­cego kre­dyty, tym lep­szą ocenę otrzy­ma­cie oraz Wy. Nie jeste­ście więc do końca kre­ato­rami Waszego sco­ringu, ale wia­domo, że głów­nym odzwier­cie­dle­niem jego będą Wasze zobo­wią­za­nia i ich ter­mi­nowe regu­lo­wa­nie. Jeśli zadba­li­ście o to oraz nie mie­li­ście z tym pro­ble­mów nie ma dokazywać co mar­twić, nic wię­cej zro­bić nie może­cie, pozo­stało się modlić by nasz pro­fil nie nakła­dał dokazywać na pro­fil dłuż­nika nie­spła­ca­ją­cego kredyty.

Sco­ring w rapor­cie BIK odzwier­cie­dlony jest w postaci punk­to­wej od mini­mum 192 do mak­sy­mal­nie 631 i przy­po­rząd­ko­wa­nym prze­dzia­łom licz­bo­wym gwiaz­dek od 1 do 5. wewnątrz kon­tek­ście Waszej wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej istotne jest by posiadać ich jak naj­wię­cej. W rapor­cie BIK sco­ring wygląda tak:

scoring

Prze­działy punk­towe wzglę­dem gwiaz­dek mają się następująco:

544 ku 631 punk­tów = 5 gwiazdek 456 do 543 punk­tów = 4 gwiazdki 368 do 455 punk­tów = 3 gwiazdki 280 do 367 punk­tów = 2 gwiazdki 192 do 279 punk­tów = 1 gwiazdka

Nie wiem dokład­nie jaka jest aktu­al­nie śred­nia ocena kre­dy­to­biorcy w Pol­sce lecz jest ona na pozio­mie 4 gwiaz­dek oraz wewnątrz oko­licy 500 punk­tów. Taki poziom oraz 4 gwiazdki powi­nien być z reguły dla banku w miarę satys­fak­cjo­nu­jący, jeśli jed­nak jeste­ście na pozio­mie 3 gwiaz­dek, nie jest to już dobra sytu­acja oraz wewnątrz zależ­no­ści od zawar­to­ści raportu może być wska­zane wówczas czysz­cze­nie BIK.

Co wpływa na zmianę oceny punktowej?

Wpływa na to wiele czyn­ni­ków, od tych na które nie macie wpływu zatem dane zwią­zane z cha­rak­te­ry­styką pro­filu po te które są od Was zależne czyli zwią­zane z pra­wi­dło­wym albo nie­pra­wi­dło­wym regu­lo­wa­niem należ­no­ści zwią­za­nymi z Waszymi aktu­al­nymi zobo­wią­za­niami. Jedne dzia­łają na korzyść Waszego sco­ringu, dru­gie są odbi­ciem sła­bej oceny punk­to­wej. Warto wspo­mnieć wewnątrz tym momen­cie o jesz­cze jed­nej kwe­stii, która czę­sto jest ele­men­tem dys­ku­sji oraz spo­rów wielu kre­dy­to­bior­ców na wsze­la­kich rodzaju forach, a dokładnie:

Czy same zapy­ta­nia ban­ków o Wasz BIK mają zna­cze­nie dla sco­ringu oraz mogą być pro­ble­mem w kon­tek­ście sta­ra­nia się o kredyt?

Tak, zapy­ta­nia kre­dy­towe mają zna­cze­nie oraz nigdy nie dzia­łają na plus dla klienta. Mia­łem kie­dyś klienta, który lilak mojej wie­dzy zło­żył w ban­kach kil­ka­na­ście wnio­sków oraz jego sco­ring spadł nie­stety na tyle dra­ma­tycz­nie, iż moja praca na ten czas stała się już bez­sen­sowna. Takie przy­padki są jed­nak rzad­kie, a na kwe­stię zapy­tań należy w zasa­dzie spoj­rzeć z dwóch stron.

Czy­sto tech­nicz­nie same zapy­ta­nia zabie­rają Wam punkty z oceny, ile dokład­nie tak naprawdę ani wia­domo, a Biuro Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej o tym ani infor­muje. Według mojej wie­dzy jest to kilka czyż mak­sy­mal­nie kil­ka­na­ście, zwy­kle ok. 15. Nie są to zawrotne może liczby ale cza­sem mogą one spra­wić, że z poziomu akcep­to­wal­nego sco­ringu dla banku, może­cie wpaść w ten nie­ak­cep­to­wany dla niego, dla­tego waż­nym jest w takim przy­padku skła­da­nie wnio­sków kre­dy­to­wych wewnątrz odpo­wied­niej kolej­no­ści wg Waszych prio­ry­te­tów jak oraz poten­cjal­nych szans na pozy­tywną odpo­wiedź w poszcze­gól­nych bankach.

Druga strona medalu to pro­ce­dury banku jeśli oraz jego czy­sto logiczne podej­ście do sprawy. Bywa tak, że bank potrafi mieć w pro­ce­du­rach mak­sy­malną ilość zapy­tań klienta w danym mie­siącu o dany rodzaj kre­dytu. Jeśli np. zoba­czy ich powy­żej pię­ciu, dosta­je­cie decy­zję odmowną. Bywa tak z kilku powo­dów. Wie­lo­krot­ność skła­da­nych wnio­sków czę­sto jest pro­ce­de­rem pasu­ją­cych ku osób wyłu­dza­ją­cych kre­dyty bank więc wobec takich osób jest ostrożny. Z innej strony wyobraźmy sobie, iż bank pro­ce­suje wnio­sek od samego początku do końca nie obar­cza­jąc klienta w tym cza­sie żad­nymi kosz­tami choćby pod­sta­wo­wym czyli kwe­stią wyceny nie­ru­cho­mo­ści. Bank prze­cież komuś za to musi zapła­cić, zwy­kle korzy­sta z zewnętrz­nej firmy, wie jed­no­cze­śnie jaką ma ofertę, ma wszyst­kie Wasze dane by oce­nić jakie są szanse byście zamknęli w nim kre­dyt. Jeśli szansa będzie mała, a będzie widział dużą ilość podob­nych zapy­tań o kre­dyt, być może bank zde­cy­duje, że wewnątrz pro­ces tego wnio­sku nie należy inwe­sto­wać i blo­ko­wać sobie pro­cesu wobec bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych klien­tów. Skła­daj­cie czyli wnio­ski z sen­sem, nie rób­cie tego w kil­ku­na­stu ban­kach, bo może dzia­łać to na Waszą nie­ko­rzyść, poroz­ma­wiaj­cie z doradcą, oceń­cie szanse oraz złóż­cie wewnątrz trzech czy czte­rech ban­kach, przy dobrze roz­po­zna­nej sytu­acji to zupeł­nie wystar­cza­jące, a taka ilość zapy­tań ani powinna zro­bić Waszemu sco­rin­gowi krzywdy.

W kwe­stii zapy­tań w związku z któ­rymi Wasz sco­ring potrafi się zmie­niać jest jed­nak jeden wyją­tek. To Wasze zapy­ta­nia w Biu­rze Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej. Takie zapy­ta­nia trak­to­wane są jako zapy­ta­nia wewnętrzne oraz w takiej sytu­acji nawet wie­lo­krotne pobie­ra­nie raportu BIK, nie ma wpływu na sco­ring. Może­cie więc robić to ku woli jeśli potrze­bu­je­cie np. zwe­ry­fi­ko­wać go choćby po zasto­so­wa­niu ope­ra­cji zwią­za­nych z jego czysz­cze­niem, ale wówczas bar­dziej opła­cal­nie jest chyba wyku­pić w BIK abonament:)

A jak zadbać o to aby Wasz sco­ring był na dobrym pozio­mie? O tym w kolej­nej czę­ści sagi o BIK:)

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *