Raport BIK — cz.3 — jak zbudować dobrą ocenę punktową

We wpi­sach doty­czą­cych BIK poru­sza­łem już kwe­stie oceny punk­to­wej czyli sco­ringu. Dobra ocena punk­towa to bar­dzo ważna rzecz w kon­tek­ście ubie­ga­nia dokazywać o kre­dyt, to ocena naszej wia­ry­god­no­ści w oczach banku. Dzięki tej wia­ry­god­no­ści nie tylko dosta­niemy kre­dyt, ale dzięki niej możemy mieć po pro­stu tań­szy kre­dyt. W wielu ban­kach spo­tka­cie się z ofertą uza­leż­nioną od Waszego sco­ringu, w przy­padku kre­dy­tów gotów­ko­wych jest to zwy­kle nie­od­łączny ele­ment w kon­tek­ście przy­go­to­wy­wa­nia oferty. Czę­sto dzieje się tak rów­nież przy kre­dy­tach hipo­tecz­nych, a te prze­cież liczone są w set­kach tysięcy zło­tych. Dzięki dobrej oce­nie możesz liczyć choćby na marżę 0,5 punktu pro­cen­to­wego niż­szą. Jak to prze­kłada się na wyso­kość raty w przy­padku kon­kret­nych kwot kredytu?

budowa-scoring  

Takie pie­nią­dze warto zago­spo­da­ro­wać ina­czej niż odda­jąc do banku, dla­tego dziś zaj­miemy się tym jak pomóc samemu sobie oraz spra­wić by sco­ring był na odpo­wied­nio wyso­kim poziomie.

Co warto robić by zbu­do­wać pozy­tywną ocenę punktową?

Żaden bank ani lubi ryzyka, ryzyko to czę­sto straty, słaba histo­ria to Wasza zguba, ale jeśli jej nie masz w ogóle, czy poży­czył­byś takiemu komuś swoje pie­nią­dze? Pew­nie zasta­no­wił­byś się dwa razy, czyż nie tak? Bank też to zrobi dla­tego, lubi prze­tarte szlaki, zadbaj więc o to by pozo­stał po Tobie ślad. W tym celu:

– korzy­staj z karty kre­dy­to­wej oraz spła­caj ją ter­mi­nowo. Jeśli oj uży­wasz oraz spła­casz w ter­mi­nie, w banku kosz­tów odset­ko­wych nie ponie­siesz, sam koszt jed­nak karty ani zawsze jest dar­mowy oraz waha się prze­dziale  od 0 do 90 zł. za rok. Kart kre­dy­to­wych uży­waj z sen­sem oraz zadbaj o to aby nie wyglą­dało na to, że nie radzisz sobie ze swo­imi finan­sami. Mniej­sze kwoty trans­ak­cji oraz regu­larne spłaty, a nie rosnące zadłu­że­nie, to Twój cel.

– weź coś na raty w skle­pie, coś nie­dro­giego, agd, rtv, np. żelazko na raty oraz spła­caj je ter­mi­nowo. Naj­le­piej coś na „raty 0%”. Możesz spła­cać kilka mie­sięcy, potem spła­cić go przed cza­sem w cało­ści. Koszty będą zerowe.

– korzy­staj z debetu w ROR oraz regu­lar­nie spła­caj, ale pamię­taj, bank liczy sobie odsetki

– korzy­staj z poży­czek na swobodny cel, to jed­nak zawsze kosz­tuje więc uznaj to jako ostateczność

Nie zapo­mnij, że budo­wa­nie dobrego sco­ringu  to  pro­ces dłu­go­trwały, jego abso­lutne mini­mum możesz przyj­mo­wać na 3–6 mie­sięcy mądrego korzy­sta­nia z pro­duk­tów finan­so­wych. Naj­le­piej jeśli będzie to  kil­ku­let­nia pozy­tywna histo­ria, wtedy masz naj­więk­szą gwa­ran­cję, że Twój sco­ring będzie nie­mal wzor­cowy, na pewno 5-gwiazdkowy.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *