Rejestr BIK — cichy zabójca?

Zwy­kle doty­ka­jąc temat kre­dytu czę­sto natra­fiamy na kwe­stię reje­stru BIK. Czym jest, do czego służy oraz jak ważny jest w kon­tek­ście ewen­tu­al­nego ubie­ga­nia się o kredyt?

BIK logo

Rejestr BIK to takie archi­wum teczek na wielu z nas;), archi­wum pro­wa­dzone przez Biuro Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej. Jest to insty­tu­cja gro­ma­dząca infor­ma­cję o klien­tach ban­ków i histo­rię ter­mi­no­wo­ści obsługi pro­duk­tów z nimi zwią­za­nych. Do reje­stru BIK tra­fiają wszyst­kie osoby, które w prze­szło­ści korzy­stały albo korzy­stają obec­nie z kre­dy­tów ban­ko­wych ratal­nych, debetu na rachunku czy też karty kre­dy­to­wej. Do reje­stru BIK tra­fiają rów­nież osoby porę­cza­jące innym kredyty.

Rejestr BIK to bar­dzo cenne źró­dło infor­ma­cji dla ban­ków. Kiedy wnio­sku­je­cie ach kre­dyt, dzięki niemu bank może spraw­dzić na ile jeste­ście rze­tel­nym klien­tem oraz pre­cy­zyj­nie co do mie­siąca okre­ślić spłaty Waszego zobo­wią­za­nia. Jeśli jeste­ście klien­tem, który ma z tym cią­głe pro­blemy, bank może potrak­to­wać Was jako osobę nie­wia­ry­godną oraz nie dać Wam kredytu.

Dane BIK aktu­ali­zo­wane są okoliczność w mie­siącu oraz jeśli wyra­zi­li­ście zgodę na prze­twa­rza­nie danych, rów­nież Wasze zamknięte zobo­wią­za­nia będą widoczne wewnątrz rapor­cie. Ter­mi­nowo spła­cane zobo­wią­za­nia bez pro­blemu można z reje­stru wyka­so­wać wyco­fu­jąc taką zgodę, nie rób­cie jed­nak tego gdyż działa to jedy­nie na Waszą korzyść. Dane pozy­tywne będą widoczne przez 5 lat. wskutek taki sam okres Biuro Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej prze­twa­rzać prawdopodobnie dane o nega­tyw­nych wpi­sach, czyli nie­ter­mi­no­wych spła­tach oraz warto dodać, że może robić to bez Waszej zgody. Sta­nie się tak w przy­padku gdy spóź­ni­cie się ze spłatą długu ponad 60 dni oraz od otrzy­ma­nia monitu z banku upły­nie dni 30.

Warto pobrać sobie raport BIK szcze­gól­nie wtedy gdy:

bra­li­ście kie­dyś kredyty, kupo­wa­li­ście coś na raty, otwie­ra­li­ście karty kredytowe, otwie­ra­li­ście bez­płatne konta na któ­rych nie trzy­ma­li­ście pie­nię­dzy, któ­rych nie obsłu­gu­je­cie oraz przenigdy nie zamknę­li­ście, a jed­no­cze­śnie zmie­nia­li­ście miej­sca pobytu, macie jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści co do histo­rii spłat,

Ponie­waż są różne rodzaje raportu, kon­kret­nie, nazywa dokazywać to Pro­fil Kre­dy­towy Plus oraz może­cie go wziąć tutaj. Kosz­to­wać Was to będzie 36 zł wewnątrz peł­nej wer­sji. Może­cie też pobrać raport w okro­jo­nej wer­sji. Jak to zro­bić macie opi­sane w moim innym wpi­sie “jak pobrać raport bik za darmowo — krok po kroku”. Taki raport dostar­czy Wam wielu potrzeb­nych infor­ma­cji, które przy­da­dzą się do uło­że­nia stra­te­gii w pro­ce­sie ubie­ga­nia się o kre­dyt, tymczasem Wasz ewen­tu­alny doradca będzie mógł wcze­śniej z dużym praw­do­po­do­bień­stwem stwier­dzić czy jest sens w ogóle tra­cić czas oraz skła­dać wnio­sek w kon­kret­nym banku, tymczasem cza­sem takie ruchy będą zwy­czaj­nie dzia­łać na naszą niekorzyść.

W kolej­nych wpi­sach posta­ram dokazywać nieco roz­sze­rzyć kwe­stię raportu BIK jak rów­nież opi­sać nieco w jaki spo­sób go czy­tać. Jeśli jed­nak macie swo­jego doradcę, nie trać­cie na to czasu, prze­ślij­cie mu go do ana­lizy, w życiu przecież są cie­kaw­sze rze­czy do roboty;)

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *