Umowa notarialna czy cywilno-prawna?

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś nad zaku­pem nie­ru­cho­mo­ści na rynku wtór­nym, zada­wa­li­ście sobie zapewne pyta­nie, jaką umowę pod­pi­sy­wać, nota­rialną czy cywilno-prawną? Jaka jest róż­nica? Jaką wybrać? Przed decy­zją, warto sobie przede wszyst­kim zadać pyta­nie, czy ist­nieje jaka­kol­wiek moż­li­wość, iż może nie dojść do trans­ak­cji z Waszej winy gdyż to kwe­stia klu­czowa wzglę­dem tego czym pod­pi­sa­nie jed­nej czy dru­giej będzie skutkować.

Umowa przed­wstępna w for­mie aktu nota­rial­nego ma wyż­szą rangę ani­żeli umowa cywilno-prawna pod­pi­sy­wana bez udziału nota­riu­sza, główne, dla­tego, że pozwala w znacz­nie szer­szym stop­niu docho­dzić stro­nom swo­ich praw przed sądem. Każda ze stron umowy przed­wstęp­nej nota­rial­nej w przy­padku, gdy druga uchyla się od zawar­cia umowy przy­rze­czo­nej, ma prawo wystą­pić na drogę sądową oraz doma­gać się zawar­cia tej umowy. Jeśli więc ist­nieje taka ewen­tu­al­ność, że ku umowy przy­rze­czo­nej może nie dojść, a nie uzy­ska­nie kre­dytu jest już dobrym do tego argu­men­tem, ani wybie­raj­cie tej formy umowy. Umowa przed­wstępna cywilno-prawna jest dar­mowa, wygodna oraz jeśli z jakichś wzglę­dów nie doj­dzie do umowy przy­rze­czo­nej, stro­nom pozo­staje w zasa­dzie roz­li­cze­nie zaliczki czy zadatku, chyba, że umowa zawiera dodat­kowe punkty okre­śla­jące zakres odszko­do­waw­czy obej­mu­jący koszty spo­rzą­dze­nia umowy takie jak opłaty skar­bowe, sądowe czy koszty podróży w celu jej zawar­cia. Jeśli macie pro­blem ze spo­rzą­dze­niem sami takiej umowy, poszu­kaj­cie goto­wego dra­ftu wewnątrz inter­ne­cie albo popro­ście o pomoc swo­jego doradcę.

Tym, któ­rzy zamie­rzają brać kre­dyt prędzej pole­cam pod­pi­sa­nie umowy cywilno-prawnej. Jeśli jed­nak kie­dy­kol­wiek zbywca upie­rałby się na pod­pi­sa­nie umowy przed­wstęp­nej nota­rial­nej, popro­ście o zawar­cie klau­zuli zwią­za­nej z moż­li­wo­ścią nie otrzy­ma­nia kre­dytu w danym cza­sie, to uczciwe podej­ście ku sprawy, a Wy, nawet jeśli ryzyko nie­otrzy­ma­nia kre­dytu jest mini­malne, śpi­cie zde­cy­do­wa­nie spokojniej.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *