Zakup domu w trakcie budowy

Zasta­na­wia­jąc się nad budową czy kup­nem goto­wego domu, tra­fiamy cza­sem na sytu­ację pośred­nią, zatem nie­do­koń­czony dom na sprze­daż. Co w takiej sytu­acji gdy chcemy kupić go na kre­dyt? Czy jest sens takiej ope­ra­cji, czy to w ogóle moż­liwe? Na co warto zwró­cić uwagę by mieć ciut szer­szy obraz sprawy zanim ponie­siemy koszta trans­ak­cji czyż choćby samej ope­ra­cji kredytowej?

Na począ­tek warto powie­dzieć o pod­sta­wo­wym aspek­cie kre­dy­to­wym takiej trans­ak­cji. Jeśli chcemy kupić taki budynek na kre­dyt będziemy musieli dokoń­czyć jego budowę. zatem jeśli ktoś pla­nuje zakup nie­skoń­czo­nego domu na kre­dyt z myślą, że budowę dokoń­czy spo­koj­nie z wła­snych środ­ków to nic z tego, bank się na to nie zgo­dzi. W banku musimy przed­sta­wić kosz­to­rys dokoń­cze­nia budowy, prze­pi­sać pozwo­le­nie na budowę oraz oczy­wi­ście przed­sta­wić sam pro­jekt. Kre­dyt w takiej sytu­acji jest uru­cha­miany w dwóch tran­szach: na zakup domu i na dokoń­cze­nie budowy. Druga tran­sza na dokoń­cze­nie prawdopodobnie być podzie­lona na mniej­sze oraz uru­cha­miana wraz z postę­pem prac w zależ­no­ści od sytu­acji oraz kwoty kredytu.

Trak­tu­jąc już kwe­stię samej trans­ak­cji, decy­du­jąc się na zakup domu w trak­cie budowy, należy do sprawy pod­cho­dzić uważ­nie, spraw­dza­jąc wcze­śniej dokład­nie ową nie­ru­cho­mość. Na począ­tek trzeba się upew­nić, że osoba sprze­da­jąca jest wła­ści­cie­lem działki, na któ­rej jest posta­wiony budy­nek. W Księ­dze Wie­czy­stej należy spraw­dzić stan prawny działki, jej opis oraz spo­sób korzy­sta­nia, dokładny obszar oraz poło­że­nie i cię­żary oraz ogra­ni­cze­nia usta­no­wione na nie­ru­cho­mo­ści, w tym oczy­wi­ście ewen­tu­alną hipo­tekę gdyż w przy­padku jej zapeł­nie­nia będzie koniecz­ność jej spłaty oraz wykre­śle­nia by bank dokazywać na nie­ru­cho­mo­ści zabezpieczył.

Osoba sprze­da­jąca budynek w trak­cie budowy powinna przed­sta­wić Wam m.in. nastę­pu­jące dokumenty:

Pozwo­le­nie na budowę Doku­men­ta­cję tech­niczną budynku, wraz z pro­jek­tem budowlanym Dzien­nik budowy, gdzie prze­rwy w zapi­sach nie mogą być dłuż­sze aniżeli 2 lata, bowiem to powo­duje wyga­śnię­cie pozwo­le­nia na budowę Doku­ment potwier­dza­jący fakt naby­cia działki budow­la­nej oraz domu – akt nota­rialny umowy sprze­daży, daro­wi­zny, albo posta­no­wie­nie sądu o naby­ciu nie­ru­cho­mo­ści w dro­dze spadku, Aktu­alny odpis z księgi wie­czy­stej nieruchomości, Aktu­alny wyjątek oraz wyrys z reje­stru gruntów, Aktu­alne zaświad­cze­nie ach prze­zna­cze­niu działki w pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego mia­sta albo gminy, lub zaświad­cze­nie o braku aktu­al­nego planu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego terenu, Jeśli w budynku zostały już wyko­nane jakieś insta­la­cje np: elek­tryczne, kana­li­za­cyjne, gazowe czy wodne, wła­ści­ciel powi­nien przed­sta­wić pro­to­koły z odbioru takich instalacji.

Powyż­sze doku­menty pomogą Wam okre­ślić na jakim eta­pie znaj­dują się prace budow­lane oraz jaki jest stan tech­niczny nie­ru­cho­mo­ści. Oczy­wi­ście może­cie popro­sić ach rzu­ce­nie na nie okiem swo­jego doradcę, warto jed­nak nie trak­to­wać go jako fachowca od wszyst­kiego:) ani jest on raczej fachow­cem w spra­wach budow­la­nych oraz w takim przy­padku naj­le­piej sko­rzy­stać z pomocy inży­niera budow­la­nego. Pomoże on okre­ślić, czy wyko­nane prace budow­lane są zgodne z pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia działki, pozwo­le­niem na budowę, pro­jek­tem budow­la­nym i wykonawczym.

Pamię­taj­cie, że sta­jąc się nowym wła­ści­cie­lem nie­ru­cho­mo­ści będzie­cie zmu­szeni zło­żyć wnio­sek do miej­sco­wego sta­ro­sty o prze­nie­sie­nie pozwo­le­nia na budowę. Takie prze­nie­sie­nie jest moż­liwe, jeśli klient przyj­mie wszyst­kie warunki zawarte w decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej, i sprze­da­jący wyrazi zgodę na prze­nie­sie­nie pozwo­le­nia na budowę. Po akcep­ta­cji i upra­wo­moc­nie­niu się pozwo­le­nia, może­cie kon­ty­nu­ować dopiero dal­sze prace budowlane.

I na koniuszek pamię­taj­cie, że przy budo­wie domu, wszel­kie kwe­stie admi­ni­stra­cyjne bywają też cza­sem kosz­towne, warto więc się wcze­śniej zorien­to­wać, ile dokoń­cze­nie takiej budowy będzie Was kosztować.

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *